Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6531 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6495 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial d'un projecte tècnic
Exercici: 2021 Bop: 112-0 Edicte: 5166 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva del pressupost únic per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 4015 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3597 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del plec de clàusules per a l'adjudicació de l'explotació d'un bé demanial
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3552 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública de l'expedient de desagrupació de l'Ajuntament de Vilaür de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria-Intervenció
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9850 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9318 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8827 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8390 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres