Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3953 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública dels expedients de modificació de crèdit 2/2022 i 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3840 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 2164 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 43-0 Edicte: 1470 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del projecte d'urbanització i reparcel·lació de la UA 11
Exercici: 2022 Bop: 40-0 Edicte: 1462 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 680 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva del pressupost únic per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11303 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública d'un projecte d'obres ordinari
Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11302 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del pressupost únic per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10802 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10440 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit