Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9850 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9318 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8827 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8390 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8086 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8032 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8031 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7217 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6939 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Règim de retribucions relatives a la dedicació, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes locals
Exercici: 2020 Bop: 176-0 Edicte: 6530 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial d'un projecte tècnic