Edictes i anuncis

25/11/2021          Exposició pública de l’actualització del nomenclàtor de carrers i edificis del barri del Pedró

25/11/2021          Indemnització per assistència a plens

23/11/2021          Signatura del conveni interadministratiu de col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a l’actualització de la cartografia digital 1:1.000 3D de municipis de les comarques de Girona 2021-2024

16/11/2021          Exposició pública dels expedients de modificació de crèdit núm. 09/2021 i 10/2021

11/11/2021          Regim de dedicació de càrrecs electes

18/10/2021          Exposició pública d’un projecte d’obra municipal

23/09/2021          Informació pública d’una modificació puntual de planejament i suspensió de llicències

21/09/2021          Aprovació definitiva d’un projecte d’obres ordinària

07/09/2021          Aprovació definitiva d’uns expedients de modificació de crèdit

26/08/2021          Aprovació de padrons 1 setembre – 31 octubre

02/08/2021          Exposició pública del compte general de l’exercici 2020

27/07/2021          Exposició pública d’uns expedients de modificació de crèdit

23/07/2021          Aprovació inicial d’un projecte tècnic

11/06/2021          Aprovació definitiva del pressupost únic per a l’any 2021

28/05/2021          Aprovació dels padrons de l’1 de juny al 31 de juliol de diversos ajuntaments

14/05/2021          Exposició pública del pressupost per a l’exercici 2021

07/05/2021           Exposició pública del plec de clàusules per a l’adjudicació de l’explotació d’un bé demanial

06/05/2021           Exposició pública de l’expedient de desagrupació de l’Ajuntament de Vilaür de l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria-Intervenció

05/05/2021           Notificació mitjançant publicació del decret de concessió d’ajut en espècie consistent en entrega de mascaretes tèxtils als ajuntaments de la demarcació de Girona

23/04/2021           Notificació mitjançant publicació del decret de concessió d’ajut en espècie consistent en entrega de material sanitari a consells comarcals i ajuntaments de la demarcació de Girona

08/02/2021          Exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2021

02/02/2021          Aprovació definitiva del Reglament d’adjudicació d’habitatges d’inclusió per emergències econòmiques i socials de la Bisbal d’Empordà

21/01/2021          Distribució i adjudicació dels espais per a col·locació gratuïta de cartells

05/01/2021          Relació de locals oficials i llocs públics oferts pels ajuntaments per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral

04/01/2021          Acceptació de delegació de competències de desembre i altres

28/12/2020          Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

28/12/2020          Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

11/12/2020         Aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit

27/11/2020          Exposició pública del Compte general de l’exercici 2019

19/11/2020          Aprovació definitiva d’un projecte d’obres

11/11/2020          Convocatòria de sessió ordinària i urgent de l’ajuntament 

06/11/2020         Aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit

06/11/2020         Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit MC 5/2020

06/11/2020         Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

31/12/2019          DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Anunci d’aprovació inicial de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del condicionament d’una carretera

28/10/2019          8394TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA PRESIDÈNCIA Edicte de nomenament de jutges de pau

22/10/2019          8225AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un acord del Ple

09/10/2019          7963JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte referent als locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral

01/10/2019          7601DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte

30/09/2019          7545INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

30/08/2019          6883XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

21/08/2019          6731AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’administratiu/va

21/08/2019          6730AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits

31/05/2019          4387XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

22/05/2019          4049DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Local Anunci d’informació pública d’un projecte

08/05/2019          3406AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte de convocatòria per a cobrir la plaça de jutge de pau titular

30/04/2019          3370JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte corresponent a les candidatures proclamades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019

25/04/2019          3069AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2019

24/04/2019          3169JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte corresponent a les candidatures presentades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019

17/04/2019          3083JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte pel qual es fa pública la relació de locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral per a les properes eleccions municipals i europees

08/04/2019          2660INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

05/04/2019          2573DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Anunci per fer pública la relació d’ajuts i subvencions corresponents al primer trimestre de l’exercici 2019

02/04/2019          2362AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del compte general del pressupost de 2018

26/03/2019          2150AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència d’obres

20/03/2019          2149JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte corresponent als locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral

19/03/2019          1922AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2019

11/03/2019          1722INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

08/03/2019          1704DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Local Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte

01/03/2019          1578SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A GIRONA Secretaria General Relació de municipis de la província, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors i relació d’entitats, d’àmbit territorial inferior al municipal

25/01/2019          471XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2019

15/01/2019          103AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 3/2018

15/01/2019          102AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació d’ordenances fiscals

Més informació al Butlletí Oficial de la Província de Girona