Edictes i anuncis

26/08/2021          Aprovació de padrons 1 setembre – 31 octubre

02/08/2021          Exposició pública del compte general de l’exercici 2020

27/07/2021          Exposició pública d’uns expedients de modificació de crèdit

23/07/2021          Aprovació inicial d’un projecte tècnic

11/06/2021          Aprovació definitiva del pressupost únic per a l’any 2021

28/05/2021          Aprovació dels padrons de l’1 de juny al 31 de juliol de diversos ajuntaments

14/05/2021          Exposició pública del pressupost per a l’exercici 2021

07/05/2021           Exposició pública del plec de clàusules per a l’adjudicació de l’explotació d’un bé demanial

06/05/2021           Exposició pública de l’expedient de desagrupació de l’Ajuntament de Vilaür de l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria-Intervenció

05/05/2021           Notificació mitjançant publicació del decret de concessió d’ajut en espècie consistent en entrega de mascaretes tèxtils als ajuntaments de la demarcació de Girona

23/04/2021           Notificació mitjançant publicació del decret de concessió d’ajut en espècie consistent en entrega de material sanitari a consells comarcals i ajuntaments de la demarcació de Girona

08/02/2021          Exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2021

02/02/2021          Aprovació definitiva del Reglament d’adjudicació d’habitatges d’inclusió per emergències econòmiques i socials de la Bisbal d’Empordà

21/01/2021          Distribució i adjudicació dels espais per a col·locació gratuïta de cartells

05/01/2021          Relació de locals oficials i llocs públics oferts pels ajuntaments per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral

04/01/2021          Acceptació de delegació de competències de desembre i altres

28/12/2020          Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

28/12/2020          Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

11/12/2020         Aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit

27/11/2020          Exposició pública del Compte general de l’exercici 2019

19/11/2020          Aprovació definitiva d’un projecte d’obres

11/11/2020          Convocatòria de sessió ordinària i urgent de l’ajuntament 

06/11/2020         Aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit

06/11/2020         Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit MC 5/2020

06/11/2020         Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

31/12/2019          DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Anunci d’aprovació inicial de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del condicionament d’una carretera

28/10/2019          8394TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA PRESIDÈNCIA Edicte de nomenament de jutges de pau

22/10/2019          8225AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un acord del Ple

09/10/2019          7963JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte referent als locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral

01/10/2019          7601DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte

30/09/2019          7545INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

30/08/2019          6883XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

21/08/2019          6731AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’administratiu/va

21/08/2019          6730AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits

31/05/2019          4387XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

22/05/2019          4049DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Local Anunci d’informació pública d’un projecte

08/05/2019          3406AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte de convocatòria per a cobrir la plaça de jutge de pau titular

30/04/2019          3370JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte corresponent a les candidatures proclamades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019

25/04/2019          3069AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2019

24/04/2019          3169JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte corresponent a les candidatures presentades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019

17/04/2019          3083JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte pel qual es fa pública la relació de locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral per a les properes eleccions municipals i europees

08/04/2019          2660INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

05/04/2019          2573DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Anunci per fer pública la relació d’ajuts i subvencions corresponents al primer trimestre de l’exercici 2019

02/04/2019          2362AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del compte general del pressupost de 2018

26/03/2019          2150AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència d’obres

20/03/2019          2149JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte corresponent als locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral

19/03/2019          1922AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2019

11/03/2019          1722INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

08/03/2019          1704DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Local Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte

01/03/2019          1578SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A GIRONA Secretaria General Relació de municipis de la província, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors i relació d’entitats, d’àmbit territorial inferior al municipal

25/01/2019          471XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2019

15/01/2019          103AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 3/2018

15/01/2019          102AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació d’ordenances fiscals

24/12/2018          10932SERVEI COMÚ PROCESSAL GENERAL DE GIRONA Oficina del Jurat Llista definitiva bianual dels candidats a jurat

07/12/2018          10459DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Local Anunci d’informació pública d’un projecte

20/11/2018          9809AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits

19/11/2018          9841AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 3/2018

19/11/2018          9840AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública de l’expedient de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2019

19/10/2018          8861AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

16/10/2018          8715SERVEI COMÚ PROCESSAL GENERAL DE GIRONA Oficina del Jurat Llista provisional bianual dels candidats a jurat

13/09/2018          7928AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d’aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica

31/08/2018          7685XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

24/07/2018          6550AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un projecte d’obres

10/07/2018          6222DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Anunci per fer pública la relació d’ajuts i subvencions corresponents al segon trimestre de l’exercici 2018

03/07/2018          5996DIPUTACIÓ DE GIRONA Contractació Anunci de formalització de contracte

04/06/2018         4871TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA Presidència Edicte de nomenament per al càrrec de jutge/jutgessa de pau

04/06/2018          4795AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del compte general del pressupost de l’exercici 2017

31/05/2018          4762XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

24/05/2018          4461AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un expedient de llicència ambiental

02/05/2018          3671CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ Edicte d’aprovació d’un conveni marc

26/02/2018          1681DIPUTACIÓ DE GIRONA Contractació Anunci de licitació

13/02/2018          1195XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2018

13/02/2018          1085AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte de convocatòria per cobrir el càrrec de jutge de pau titular

12/02/2018          1007CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ Edicte d’aprovació del conveni marc de col·laboració que es signarà amb ajuntaments de la comarca per a la realització de diversos tallers

09/02/2018          1089DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci de citació per compareixença

08/02/2018          1020DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci de citació per compareixença

25/01/2018          540XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2018

16/01/2018          151AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 1/2017

16/01/2018          150AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

12/01/2018          157DIPUTACIÓ DE GIRONA Xarxa Viària Local Anunci d’aprovació definitiva del projecte modificat constructiu d’obres del condicionament de la carretera GIV-6231, de la GI-623 (Camallera) a Vilaür (Alt Empordà)

05/01/2018          14DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci d’informació pública de la relació individualitzada de béns i drets afectats per l’execució de les obres del projecte modificat constructiu d’obres del condicionament de la carretera GI-V-6231, de la GI-623 (Camallera) a Vilaür (Alt Empordà)

14/12/2017         10350AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial d’una modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament

24/11/2017          9848AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

24/11/2017          9846AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits

10/11/2017          9521JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte pel qual es fa saber la relació de locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral

03/11/2017           9239INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

26/10/2017          8797CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ Edicte d’aprovació del conveni marc amb els ajuntaments de la comarca per a la delegació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats

11/10/2017          8439DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Anunci de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2017

09/10/2017          8273TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA Presidència Edicte de nomenament per al càrrec de jutges de pau

31/08/2017          7412XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari

08/08/2017          6836AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’adjudicació d’un contracte d’obres

24/07/2017          6355DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al primer semestre de l’exercici de 2017

14/06/2017          4900AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2016

30/05/2017          4488XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

05/05/2017          3536AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del plec de condicions per a la contractació d’una obra

03/05/2017          3433AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte de convocatòria per a la provisió de plaça de jutge de pau substitut

05/04/2017          2597AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un projecte de nau ramadera

27/03/2017          2457DIPUTACIÓ DE GIRONA Assistència i Cooperació als Municipis Anunci sobre l’aprovació definitiva del programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2017

03/03/2017          1785-DIPUTACIÓ DE GIRONA Sistemes i Tecnologies de la Informació Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes i per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017

30/01/2017          674XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2017

24/01/2017          333AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2017

20/09/2016          7796AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial i exposició pública d’un projecte d’obres23/12/2016          10758AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’exercici 201720/01/2017          341DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al segon semestre de l’exercici de 2016

12/09/2016          7704DIPUTACIÓ DE GIRONA Assistència i Cooperació als Municipis Anunci d’informació pública de la proposta del programa específic del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2017

31/08/2016          7424XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari

22/07/2016          6356DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al primer semestre de l’exercici de 2016

21/06/2016          5204AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits

07/06/2016          4641AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits

31/05/2016          4507XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

23/05/2016          4088AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un projecte d’obra

23/05/2016          4087AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

18/05/2016          4183JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte pel qual es fa saber la relació de locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral

09/05/2016          3839INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

30/05/2016          3485AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

28/04/2016          3525DIPUTACIÓ DE GIRONA Sistemes i Tecnologies de la Informació Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançarlos l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2016

26/04/2016          3237AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del compte general del pressupost de l’exercici 2015

03/02/2016          741XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2016

26/01/2016          421AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2016

22/01/2016          474DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al segon semestre de l’exercici de 2015

Més informació al Butlletí Oficial de la Província de Girona