Ordenances fiscals

Taxa per llicències urbanístiques del municipi de Vilaür
a) Base imposable:
1.- El cost real i efectiu de l’obra civil, quan siguin obres de nova planta i modificació d’estructures o aspecte general de les edificacions existents, o les obres interiors de rehabilitació, modificació o restauració.
2.- La superfície dels cartells anunciadors o d’establiments col·locats de manera visible des de la via pública.

b) Quota tributària.
1.- En el cas d’obra de construcció, remodelació i altres definides a l’apartat 1 anterior: Si el pressupost és inferior a 6000EUR: 15EUR. Si el pressupost és igual o superior a 6000EUR: 50EUR.
2.- Per a la col·locació de cartells: 10 EUR/m2.
3.- Per a moviments de terres: 0,09 EUR/m3.

c) Si el sol·licitant formula desesteniment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50% de les que s’assenyalen a l’apartat anterior.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Base imposable: Està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i obra.
La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravàmen, que es fixa en el 2,5 per cent.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Quota tributària anual, segons potència i tipus de vehicle.

a) Turismes.
De menys de 8cv. fiscals
15 EUR
De 8 a 11,99cv. fiscals
35 EUR
De 12 a 15,99cv. fiscals
75 EUR
De 16 a 19,99cv. fiscals
90 EUR
De més de 20cv. fiscals
150 EUR

b) Autobusos
De menys de 21 places
85 EUR
De 21 a 50 places
120 EUR
De més de 50 places
150 EUR

c) Camions
De menys de 1000kg de càrrega útil
45 EUR
De 1000 a 2999kg de càrrega útil
85 EUR
De 3000 a 9999kg de càrrega útil
120 EUR
De més de 9999kg de càrrega útil
150 EUR

d) Tractors
De menys de 16cv. fiscals
20 EUR
De 16 a 25cv. fiscals
30 EUR
De més de 25cv. fiscals
85 EUR

e) Remolcs i semiremolcs
De 750 a 1000kg de càrrega útil
20 EUR
De 1000 a 2999kg de càrrega útil
30 EUR
De més de 2999kg de càrrega útil
85 EUR

f) Altres vehicles
Ciclomotors
5 EUR
Motocicletes fins a 125cc
5 EUR
Motocicletes de 125 a 250cc
10 EUR
Motocicletes de 250 a 500cc
15 EUR
Motocicletes de 500 a 1000cc
30 EUR
Motocicletes de més de 1000cc
65 EUR

Taxa per ocupació del domini públic local.
Per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, la quantia de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública consistirà, sense cap excepció, en l’1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que aquestes empreses obtinguin anualment al terme municipal.
La quantitat d’aquesta taxa que correspongui a Telefónica de España està compresa en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual (liquidada trimestralment), que ingressa el Ministerio de Hacienda per aquest concepte.

Taxa sobre cementiri municipal
La quota tributària quer s’estableix per als diferents serveis és la següent:
1.- Assignació de sepultures i nínxols, per a cadascún d’ells:
700 EUR
2.- Títols de concessió de drets funeraris:
5 EUR
3.- Realització de reparacions d’urgència, treballs de conservació i neteja, a instància a part o d’ofici. A més del valor material s’exigirà per cada operari i hora la quantitat de:
12 EUR
4.- Conservació anual, per cada nínxol o boca:
10 EUR

Taxa pel servei de recollida d’escombraries
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o via on estiguin situats.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
1.- Per cada habitatge:
100 EUR
2.- Locals comercials, industrials, etc:
140 EUR
Aquestes quantitats tenen el caràcter d’irreduïbles i correspon a un any.

Impost sobre béns immobles
La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana i rústica. El període impositiu és l’any natural.
El tipus de gravàmen és el següent:
a) Per béns immobles de naturalesa rústica: el 0,3 per cent del valor cadastral
b) Per béns immobles de naturalesa urbana: el 0,45 per cent del valor cadastral

Plus-vàlua
1. La base imposable d’aquest import està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditament i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l’import real a què es refereixi l’apartat anterior, hem d’aplicar sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament el percentatge que correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals s’hagués generat aquest increment, fins el màxim de 20 anys.
3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre d’anys expressat en l’apartat 2 d’aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:
a) Pels increments de valors generats en un període d’entre 1 i 5 anys: 2,5%
b) Pels increments de valors generats en un període fins a 10 anys: 2,5%
c) Pels increments de valors generats en un període fins a 15 anys: 2,5%
d) Pels increments de valors generats en un període fins a 20 anys: 2,5%
La quota de l’impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el tipus del 16%.