Periode de pagament a proveïdors

PERIODE DE PAGAMENT A PROVEIDORS -> 4T TRIMESTRE 2014

 

Pagaments realitzats

Període mitjà de pagament: 7,21        Import: 27.342,79

Període mitjà excedit: 1,00                  Import: 19.427,83

Operacions pendents

Període mitjà del pendent: 1,57           Import: 154.946,51

Període mitjà excedit: 0,00                   Import: 0,00

 

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.