ANUNCI – PREVENCIÓ D’INCENDIS

OBLIGACIONS DELS VEÏNS PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS EN ZONES HABITADES I AUTOPROTECCIÓ

ANUNCI
MANTENIMENT I NETEJA DELS TERRENYS, SOLARS NO EDIFICATS, PARCEL·LES I PATIS DEL MUNICIPI

      Benvolgut/da,

      Els solars no edificats, els que es troben a mi construir i fins i tot els patis dels habitatges han d’esser objecte d’especial atenció atès que una falta de neteja i manteniment d’aquests pot provocar diverses problemàtiques, com pot esser el perill d’incendi, sobretot
en època estiuenca, la proliferació de rates, els abocaments incontrolats, i el deteriorament de la imatge del nostre municipi.

      L’Ajuntament està treballant amb l’objectiu d’aconseguir disminuir aquests riscos, i és per això que us volem recordar els deures i obligacions que en matèria de solars i tota classe de terrenys tenen els seus propietaris :

  • Mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.
  • Tenir cura que no s’hi dipositin, ni residus, ni runa.
  • Retirar la vegetació de creixement espontani, els matolls, poda i els arbres que puguin suposar un risc d’incendi i cremar fins el  14.02.2020 amb permís previ sol·licitat a l’ajuntament o evocar a la deixalleria o punts habilitats.
  • Realitzar el tancament dels solars situats entre edificacions.

La intenció del consistori és que el manteniment es faci de manera continuada i molt especialment en l’època estiuenca, sobretot a partir del 15/03/2020.

L’Ajuntament requerirà l’execució de les tasques de manteniment als propietaris que no compleixin amb aquest deure.

Aprofitem aquesta avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
Josep Rispau i Benet Torrecilla
Regidors de Medi ambient
Vilaür, 20 de febrer de 2020