ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS DE SUBVENCIONS 2021

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 37.736,99 € corresponent al Fons de subvencions 2021

 

El detall de les actuacions subvencionades és el següent:

 

– Reparació i manteniment vies públiques urbanes i rentador           13.301,41 €

– Manteniment, conservació i desbrossament camins públics            5.000,00 €

– Instal·lació de paviment de cautxú i equipament al parc infantil     12.486,44 €

– Actuacions en camins                                                                          900,00 €

– Cooperació cultural                                                                           5.433,15 €

– Noves tecnologies                                                                               615,99 €