Notícia

DECRET D’ALCALDIA 23/09/2019

Aprovació llista admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament per proveir interinament el lloc de treball d’administratiu/va en règim laboral

 

ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Vilaür per mitjà d’acord de Ple de 8 d’agost de, va procedir a convocar el procés selectiu d’una plaça d’administratiu/va grup C1 en règim laboral temporal.

Les bases i la convocatòria han esta publicades en el BOP de Girona número 160 de data 21 d’agost.

Atès que durant el termini de presentació de sol.licituds, s’han presentat un total de de 19 instàncies.

 

NORMATIVA APLICABLE

L’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina que, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la Corporació ha d’aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en que s’han de celebrar les proves així com l’ordre d’actuació dels aspirants, en el termini màxim d’un mes.

Vist l’article 21.g, h) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Vist l’art. 53.h i) i u) i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

La base 4a del procés selectiu estableix que:

Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldessa dictarà un decret amb el contingut següent:

  1. a) Aprovació del llistat d’aspirants admesos i exclosos: Aquest llistat indicarà pel que fa als exclosos la causa de l’exclusió i si aquesta és o no esmenable.
  2. b) Atorgament, si escau, als sol·licitants d’un termini de cinc dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions.
  3. c) Nomenament de les persones que integraran el Tribunal qualificador, conforme a la base cinquena.
  4. d) Fixació del lloc, data i hora de constitució del Tribunal i de l’inici de la celebració de les proves.

El decret serà exposat al tauler municipal i a la web municipal.

La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten reclamacions.

Si es presentessin reclamacions, seran resoltes en el termini màxim d’un mes mitjançant una nova resolució. Aquesta resolució i la resta d’actes del procés selectiu que no siguin de preceptiva publicació en diaris oficials ho seran al tauler d’edictes municipals i a la web municipal.

En base a les facultats conferides per la normativa vigent, i l’apartat quart de les bases reguladores

 

RESOLC

 

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu que es tramita, d’acord amb els requisits i criteris de valoració especificats en les bases de la convocatòria:

.Aspirants admesos:

 

Núm. Registre
Data Registre
Nom
E2019000418
21/08/2019
FRANCESC MAS MARSÓ
E2019000428
27/08/2019
MARTA VALLS MATOS
E2019000435
30/08/2019
JORDINA COLL TORRO
E2019000441
02/09/2019
ANNA MARIA YAÑEZ PUIG
E2019000443
02/09/2019
VICTOR FAULÓN GIL
E2019000446
03/09/2019
IVET BORRELL ROSSET
E2019000448
04/09/2019
ALICIA GOU PONS
E2019000449
04/09/2019
LAIA SANZ DATZIRA
E2019000456
06/09/2019
EVA ESCUDER FAMOSO
E2019000457
06/09/2019
MONTSERRAT CAIRO BRUGUERA
E2019000460
09/09/2019
CLAUDIA POCH BANDRES
E2019000461
09/09/2019
EDUARD PONS RAMOS
E2019000462
09/09/2019
MERITXELL FRIGOLA BALLÉS
E2019000463
09/09/2019
CONSOL ROMERO HOYO
E2019000465
09/09/2019
FELIP VIDAL COMBALIA
E2019000467
09/09/2019
FARNERS GUELL MASO
E2019000468
09/09/2019
MARIONA VILÀ BALLÓ
E2019000469
09/09/2019
ANA MARIA RAFART SARDON
E2019000471
10/09/2019
AIDA GONZALEZ MANCILLA

 

 

.Aspirants exclosos, amb indicació del motiu, i si és esmenable o no:

No aporta titulació d’accés. És esmenable.

 Determinar que les següents persones estan exemptes de la realització de la prova de català:

  

Núm. Registre Data Registre Nom
E2019000418 21/08/2019 FRANCESC MAS MARSÓ
E2019000428 27/08/2019 MARTA VALLS MATOS
E2019000443 02/09/2019 VICTOR FAULÓN GIL
E2019000446 03/09/2019 IVET BORRELL ROSSET
E2019000448 04/09/2019 ALICIA GOU PONS
E2019000449 04/09/2019 LAIA SANZ DATZIRA
E2019000456 06/09/2019 EVA ESCUDER FAMOSO
E2019000457 06/09/2019 MONTSERRAT CAIRO BRUGUERA
E2019000460 09/09/2019 CLAUDIA POCH BANDRES
E2019000462 09/09/2019 MERITXELL FRIGOLA BALLÉS
E2019000463 09/09/2019 CONSOL ROMERO HOYO
E2019000465 09/09/2019 FELIP VIDAL COMBALIA
E2019000467 09/09/2019 FARNERS GUELL MASO
E2019000468 09/09/2019 MARIONA VILÀ BALLÓ
E2019000469 09/09/2019 ANA MARIA RAFART SARDON
E2019000471 10/09/2019 AIDA GONZALEZ MANCILLA

 

 

SEGON.- Nomenar i fer pública la composició del tribunal qualificador:

President/a:

Titular: Marià Vilarnau Massa, secretari interventor del SAT – XALOC

Suplent: Mireia Acosta Piqué, secretària interventor del SAT- XALOC

 Vocals:

Vocal 1 Titular: Sra. Marta Rodríguez Peix, designada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Vocal 1 Suplent: Sr. Francisco Muñoz Cameo, designat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Vocal 2 i Secretari/a Titular: Sra. Núria Rigau Vilallonga, designada per l’EAPC

Vocal 2 Suplent: Sra. Manoli Martín Garcia, designada per l’EAPC

Secretari/a: Un vocal designat pel tribunal

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’ú d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

TERCER.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

 

QUART.- Dins el termini de 5 dies naturals a partir de l’endemà de la última publicació al tauler d’edictes de la Corporació, els aspirants podran formular davant del president del tribunal les reclamacions adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió. En cas de transcórrer l’esmentat termini i no haver-se’n presentat cap, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà a definitiva.

 

CINQUÈ.- Determinar que l’òrgan de selecció es constituirà a l’Ajuntament de Vilaür el dia 3 d’octubre de 2019 a les 9.00h, i que a les 9.15 h hores tingui inici les proves establertes en les bases reguladores, convocant els aspirants a assistir-hi.

 

SISÈ.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.

 

A Vilaür, 23 de setembre 2019

L’Alcaldessa

Signat

Ester Farreró i Jimenez